*

A DatAdat HR Kft.

(székhely: 1016 Budapest, Számadó utca 15. mfszt 3., Adószám: 26141437-2-41)

ÜZLETSZABÁLYZATA

Érvényes: 2017.12.13 -tól

I: Az Üzletszabályzatban használt fogalmak értelmezése:

Felhasználó: az Applikáció szolgáltatásait használó, arra regisztráló természetes személy;

Applikáció: maga a DatAdat HR Recruitment App (annak minden informatikailag lehetséges megjelenési formája együttesen, vagyis a webes szolgáltatás, a mobiltelefonra optimalizált szolgáltatás, chatbotra, Facebook és mobil applikációra optimalizált változat – az Applikáció Üzemeltetője egyoldalú döntésétől függ, hogy a webes szolgáltatáson túli egyéb lehetséges megjelenési formákat kifejleszti és a Felhasználók számára elérhetővé teszi-e, és ha igen, milyen időpontban);

Ösztönzőrendszer: az Applikáció szolgáltatásait az Üzletszabályzat szerint használó Felhasználók által realizálható, az Üzletszabályzat feltételei szerint kifizethető pénzbeli juttatás;

Applikáció Üzemeltetője: az Applikációt üzemeltető gazdasági társaság, akivel az Applikáció szolgáltatásainak használatára vonatkozó jogviszonyba kerül a Felhasználó, az Üzletszabályzat feltételei szerint, vagyis a DatAdat HR Kft. (székhely: 1016 Budapest, Számadó utca 15. mfszt 3., Adószám: 26141437-2-41).

 

II. Az Applikáció által nyújtott szolgáltatások

Az Applikáció szolgáltatásai igénybe vételével az Applikációra regisztrált, és a regisztrációt sikeresen befejezett Felhasználók számára a Felhasználók által megadott igényeknek (a Felhasználó által a regisztrációkor megadott, a Felhasználó által módosítható preferenciáknak) megfelelő munkalehetőségek válnak elérhetővé.

Az Applikáció által nyújtott szolgáltatások lényege az, hogy az Applikáció Üzemeltetője, mint munkaerő-közvetítő a munkaerő-közvetítésre irányuló külön jogviszonyok keretében folyamatos együttműködésben áll több munkáltatóval, és az eme munkáltatóknál rendelkezésre álló, a Felhasználó által az Applikációra történt regisztráció időpontjában megadott (a Felhasználó által a regisztrációt követően bármikor, és akár többször is módosítható) igényeknek megfelelő munkalehetőségeket a Felhasználó számára felajánlja.

Az Applikáció segítségével a Munka Törvénykönyve szerinti, teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyok hozhatók létre, az Applikáció kizárólag ilyen munkalehetőségeket kínál föl a Felhasználók részére. Az Applikáció segítségével vállalkozási vagy megbízási jogviszonyok, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok nem hozhatók létre.

Az Applikáció Üzemeltetője alapvető szolgáltatásként azt biztosítja, hogy folyamatosan nyilvántartja a Felhasználók által megadott preferenciákat, valamint az Applikáció Üzemeltetőjével munkaerő-közvetítési jogviszonyban álló munkáltatók által felajánlott álláslehetőségeket, és ezek paramétereit összehasonlítja. Amennyiben egy adott, az Applikáció Üzemeltetője által nyilvántartott álláslehetőség megfelel a Felhasználó által megadott preferenciáknak, akkor erről az álláslehetőségről értesíti a Felhasználót. Az Applikáció Üzemeltetője további szolgáltatásként biztosítja, hogy személyes vagy (az érintett munkáltató döntésétől függően) telefonon történő felvételi elbeszélgetés – szükség szerint, szintén az érintett munkáltató igénye alapján több megismételt felvételi beszélgetés – megtartásához nyújt segítséget az adott munkalehetőséget felkínáló munkáltató képviselője, és a Felhasználó között. A felvételi elbeszélgetés(ek) konkrét megszervezését minden esetben az érintett munkáltatók végzik.

Az Applikáció Üzemeltetője a fenti szolgáltatásain kívül a Felhasználók együttműködését erősítő Ösztönzőrendszert működtet, amelynek felépítése és működése a jelen Üzletszabályzatban az alábbiakban szerepel.

A Felhasználó az Applikáció segítségével lehetőséget kap arra, hogy amennyiben értesítést kap egy adott munkalehetőségről az Applikáció Üzemeltetőjétől, és a felvételi beszélgetés helyéről és időpontjáról, akkor a felvételi beszélgetésen – szükség szerint az érintett munkáltató igénye alapján több megismételt felvételi beszélgetésen – megjelenhet, azon részt vehet (telefonon történő felvételi beszélgetés esetén pedig rendelkezésre állhat a telefonon történő felvételi beszélgetés lebonyolítására). A Felhasználó maga dönti el, hogy ezzel a  lehetőséggel él-e, és megjelenik-e (telefonon történő felvételi beszélgetés esetén rendelkezésre áll-e) a felvételi elbeszélgetés(ek)en. Amennyiben azonban a Felhasználó megjelenik (rendelkezésre áll) a felvételi elbeszélgetés(ek)en, elvárás vele szemben az, hogy az adott helyzetben elvárható viselkedést és együttműködést tanúsítsa a munkáltatónak a felvételi beszélgetésen részt vevő munkatársaival. A felvételi beszélgetésen történő megjelenés, az oda- és visszautazás költségeinek finanszírozása és kifizetése (amennyiben a felvételi beszélgetés személyes megjelenést kíván) teljes egészében és kizárólagos jelleggel a Felhasználó feladata.

 

A Felhasználó önállóan és a szabad akaratából hozza meg azt a döntést is, hogy – amennyiben a munkáltató az adott munkalehetőség betöltésének lehetőségét, munkaszerződés megkötését felajánlja a Felhasználónak – a munkalehetőséggel él-e, a munkaszerződést létrehozza-e. Az érintett munkáltató és a Felhasználó közötti megállapodás függvénye a munkaszerződés feltételeinek meghatározása, ezt az Applikáció Üzemeltetője semmilyen módon nem befolyásolja.

 

III. Az Applikáció Üzemeltetőjének és a Felhasználónak a felelőssége az Applikáció használatával történő, az Üzletszabályzat szerinti együttműködés, az Applikáció szolgáltatási igénybe vétele során

III.1. Az Applikáció Üzemeltetője nem vállal eredményfelelősséget azért, hogy ténylegesen fel tud-e ajánlani olyan álláslehetőséget a Felhasználónak, amely álláslehetőség a Felhasználó által megadott preferenciáknak megfelel. Az Applikáció Üzemeltetője az álláslehetőségeket annak függvényében ajánlja föl, hogy az Applikáció Üzemeltetőjével külön munkaerő-közvetítési jogviszonyban álló munkáltatóknál rendelkezésre állnak-e olyan munkalehetőségek, amelyek a Felhasználó által megadott preferenciáknak megfelelnek. Az Applikáció Üzemeltetője minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy nyilvántartsa, és feldolgozza az Applikáció Üzemeltetőjével külön munkaerő-közvetítési jogviszonyban álló munkáltatóknál rendelkezésre álló munkalehetőségeket, és azok feltételeit kellő gondossággal hasonlítsa össze a Felhasználó által megadott preferenciákkal, és egyezés esetén a munkalehetőségről értesítse a Felhasználót (gondossági kötelem). Az Applikáció Üzemeltetője ezen túlmenően azért vállal felelősséget, hogy segítséget nyújt az érintett munkáltató és a Felhasználó között a felvételi elbeszélgetés lebonyolításának megszervezésében olyan módon, hogy arra időpontot és helyszínt egyeztet az álláslehetőséget felkínáló munkáltató illetékes képviselőivel, és erről az egyeztetett időpontról Felhasználót az az általa meghatározott elérhetőségei egyikén előzetesen értesíti. ,

Az Applikáció Üzemeltetője kizárólag a fentiekért vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget az Applikáció Üzemeltetője – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakért:

 • azért, hogy az érintett munkáltató a munkaviszony betöltésének, a munkaszerződés létrehozásának a lehetőségét ténylegesen fel is ajánlja a Felhasználó részére;
 • azért, hogy amennyiben a munkaszerződés létrehozásának a lehetőségét az érintett munkáltató a Felhasználónak felajánlja, a munkáltató és a Felhasználó meg tudnak állapodni bármely, a munkaviszonnyal összefüggő lényeges kérdésben;
 • azért, hogy a munkaszerződés ténylegesen létre is jön;
 • azért, hogy amennyiben a munkaszerződés létrejön, a munkaviszonnyal kapcsolatosan teljesül-e bármely, a Felhasználó által meghatározott elvárás;
 • a munkáltató által elkészített dokumentumok tartalmáért és a Felhasználó és az érintett munkáltató között létrejött munkaviszony adminisztrációjáért, beleértve az esetleges próbaidő időszakát is,
 • a munkabér, és a béren kívüli juttatások munkáltató általi kifizetéséért;
 • a Felhasználó, mint munkavállaló munkaviszonyának szabályos bejelentéséért, a munkabér utáni járulékok munkáltató általi bevallásáért és befizetéséért;
 • a Felhasználó, mint munkavállaló jövedelme utáni adófizetési kötelezettség bevallásáért és befizetéséért;
 • a Felhasználó munkavégzésre alkalmas állapotáért,
 • magyar állampolgársággal nem rendelkező Felhasználók tartózkodási és munkavállalási engedélyeiért.

III.2. A Felhasználó feladata és felelőssége az, hogy a felvételi beszélgetéshez szükséges időtartamra „szabaddá tegye” magát, úgy, hogy a felvételi elbeszélgetésen történő részvétel, az oda- és visszautazás a Felhasználó munkahelyi és egyéb kötelezettségei teljesítését ne akadályozza, ne zavarja. Amennyiben a Felhasználónak bármely hátránya származik a felvételi beszélgetésen (vagy szükség szerint az érintett munkáltató igénye alapján több megismételt felvételi beszélgetésen) történt megjelenésből, akkor ennek összes hátrányos következményét a Felhasználó viseli. A felvételi beszélgetések magyar nyelven folynak, azokon sem a munkáltató, sem az Applikáció Üzemeltetője tolmácsolást, fordítást nem biztosít.

A Felhasználók felelőssége az, hogy Magyarországon, a hatályos magyar törvények szerint rendelkezzenek azokkal a jogokkal, hogy munkaviszonyba léphessenek, jogszerűen munkaszerződéseket hozhassanak létre. Amennyiben a Felhasználó magyar állampolgár, úgy teljes mértékben cselekvőképesnek, és a munkaviszony létesítéséhez szükséges alsó korhatárt betöltöttnek kell lennie. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik magyar állampolgársággal, úgy Magyarországon történő érvényes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie.

A Felhasználó önálló felelőssége az, hogy az általa megadott adatok és információk a valóságnak megfelelőek legyenek, és a munkaviszonyával kapcsolatosan általa megjelölt dokumentumok (végzettséget igazoló okmányok, bizonyítványok, a magyar állampolgársággal nem rendelkező Felhasználók esetében a munkavállalási és tartózkodási engedélyek) valódiak és érvényesek legyenek, a megadott információk pontatlanságából, megalapozatlanságából, a Felhasználó által megjelölt dokumentumok hiányosságaiból vagy a valóságnak meg nem feleléséből származó összes hátrányos jogkövetkezményt az érintett Felhasználó viseli.

III.3. A Felhasználó önállóan és kizárólagos jelleggel hoz döntést arról, hogy a felajánlott munkaviszonyt elfogadja-e, a munkaszerződést létrehozza-e. A Felhasználó a munkaviszonnyal kapcsolatos összes lényeges, általa fontosnak tartott követelményt (pl. munkabér, munkakör, munkavégzés helye, pihenőidő, béren kívüli juttatások) önállóan, közvetítő nélkül határozza meg, és egyezteti a munkáltatóval. Az Applikáció Üzemeltetője a munkaviszony létrehozásával, a munkaviszony lényeges feltételei meghatározásával kapcsolatos egyeztetésen nem vesz részt, ebben a Felhasználó részére segítséget, közreműködést vagy bármilyen formában képviseletet, jogi vagy munkaügyi, és adózással kapcsolatos tanácsadást nem biztosít. Az Applikáció Üzemeltetője különösen, de nem kizárólagosan nem nyújt munkajogi tanácsadást vagy képviseletet a Felhasználó részére, sem a munkaviszony létrehozásával kapcsolatosan, sem a munkaviszonnyal összefüggő bármely jogvita kapcsán.

III.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az érintett munkáltató önállóan hoz döntést a tekintetben, hogy a felhasználó számára a munkaviszony létrehozásának a lehetőségét felajánlja-e. A munkáltatók az általuk meghatározott módszertan szerint döntenek a Felhasználók részére munkaviszony létrehozása lehetőségének felajánlásáról, ebben a munkáltatókat az Applikáció Üzemeltetője semmilyen módon nem befolyásolja. A Felhasználó tudomásul veszi azt is, hogy a munkáltatók szabadon, a saját mérlegelésük alapján döntenek arról is, hogy bármely, a Felhasználó által a munkaviszonnyal kapcsolatosan meghatározott (kért) feltételt vagy igényt elfogadják-e, ebben a munkáltatókat az Applikáció Üzemeltetője semmilyen módon nem befolyásolja.

 

IV. Az Applikációra történő regisztráció

Az Applikációra a Felhasználóknak – amennyiben rendelkeznek Facebook profillal – a meglévő Facebook profiljukkal kell regisztrálniuk. Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációja időpontjában nem rendelkezik Facebook profillal, úgy elektronikus levélben is van lehetősége regisztrálni.

A regisztrációt az Applikáció regisztrációs felületén rögzített eljárás szerint, az ott kért adatok megadása mellett végezhetik el a Felhasználók. A regisztrációhoz szükséges számítástechnikai eszközöket, valamint az internetkapcsolatot és a szükséges adatátviteli sebességet a Felhasználóknak kell biztosítania. A regisztrációhoz szükséges számítástechnikai felhasználói alapismeretekkel a Felhasználóknak rendelkezniük kell.

Az Applikáció magyar nyelven áll rendelkezésre, más nyelven történő rendelkezésre állását az Applikáció Üzemeltetője nem biztosítja. Az Applikáció a Felhasználók számára az Applikáció használatával kapcsolatos tájékoztatásokat, utasításokat a magyar nyelv szabályai szerint, közérthető módon tartalmazza, azonban az Applikáció Üzemeltetője nem vállal felelősséget a felhasználói utasítások és útmutatók Felhasználók általi nem pontos értelmezéséből származó hibás Applikáció-használatért. Amennyiben a Felhasználó bármely módszerrel maga gondoskodik az Applikáción található szövegeknek, az Applikáció Üzemeltetője és a Felhasználó közötti bármely kommunikációnak bármely, a magyartól eltérő nyelvre történő lefordításáról, úgy a fordítás pontosságáért, a fordítás pontatlanságából eredő hibás Applikáció-használatért az Applikáció Üzemeltetője nem felel.

A regisztráció során a Felhasználók az alábbi információkat kell megadják az Applikáció Üzemeltetője részére:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 •  születési név
 • anyja neve
 • e-mail cím
 • facebook appscopeid (amit Facebook profillal történő regisztráció esetén a Felhasználó automatikusan ad meg az Applikáció Üzemeltetője részére)
 • város
 • telefonszám
 • születési dátum
 • nem
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • jelenlegi munkáltató neve (amennyiben rendelkezik a regisztrációkor munkaviszonnyal)
 • jelenlegi keresete (amennyiben rendelkezik a regisztrációkor munkaviszonnyal)
 • munkaköre (amennyiben rendelkezik a regisztrációkor munkaviszonnyal)
 • kívánt munkakörei
 • bérigénye
 • mennyit hajlandó utazni (naponta, oda-vissza munkábajárási idő)
 • facebook profil képe (amit Facebook profillal történő regisztráció esetén a Felhasználó automatikusan ad meg az Applikáció Üzemeltetője részére)
 • adószám
 • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám)
 • állandó lakcím

A Felhasználók a regisztráció során minden egyes, fenti adatot meg kell, hogy adjanak magukról, a valóságnak megfelelő tartalommal. A fenti adatok nem, vagy hiányos, illetve a valóságnak meg nem felelő megdásával végzett regisztráció esetén az Applikáció felkéri a Felhasználót az adatok kiegészítésére. Az Applikáció Üzemeltetője az Applikáció szolgálatásait a teljes, befejezett és szabályos regisztráció elvégzésének időpontjától biztosítja a Felhasználó részére. Amennyiben egy adott Felhasználó többször próbál regisztrálni, az Applikáció kizárólag az első regisztrációt tekinti érvényesnek, a többi regisztrációt, és az ennek során megadott adatokat automatikusan törli.

Az Applikáció Üzemeltetője felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a fenti információk és adatok a Felhasználók személyes adatának minősülnek. Annak érdekében, hogy az Applikáció Üzemeltetője ezeket az adatokat kezelhesse, a Felhasználóknak kifejezett adatkezelési felhatalmazást kell adniuk az Applikáció Üzemeltetője részére az adatkezelésre. Az adatkezelési felhatalmazás megadása (a regisztráció során a „hozzájárulok az általam megadott személyes adatoknak az Applikáció Üzemeltetője általi kezeléséhez” kérdésmezőben elhelyezett jóváhagyási jelzés) a sikeres regisztráció előfeltétele, a jóváhagyás kifejezett megadásának hiányában a regisztráció nem fejezhető be.

Az Applikáció Üzemeltetője felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a regisztráció, és az Applikáció Üzemeltetője által kért személyes adatok megadása önkéntes. Ugyanakkor az Applikáció Üzemeltetője csak akkor lesz képes az Applikáció által nyújtott szolgáltatásokat biztosítani a Felhasználók részére, ha a Felhasználók a kért személyes adatokat megadják, ezeknek a személyes adatoknak a megadása szükséges az Applikáció által lehetővé tett álláslehetőségek felkutatásához, és az alábbiakban részletezett Ösztönzőrendszer szolgáltatásainak biztosításához. Ezért a Felhasználók csak akkor regisztráljanak az Applikációra, ha a fentiekben felsorolt személyes adataikat hajlandóak megadni az Applikáció Üzemeltetője részére. Az adatvédelmi tájékoztató a jelen Üzletszabályzat utolsó részében található.

A Felhasználók a regisztrációval egyben a jelen Üzletszabályzatot is változtatás nélkül magukra nézve kötelezőnek fogadják el, az Üzletszabályzat elfogadása a regisztráció sikeres befejezésének előfeltétele.

 

V. A Felhasználók és az Applikáció Üzemeltetője közötti kommunikáció

A Felhasználók az Applikáció által biztosított kommunikációs felületeken (alapvetően a regisztrációval, a regisztráció során kért adatok megadásával) jelölhetik meg igényeiket és elvárásaikat az Applikáció által kínált munkalehetőségek kapcsán. Az Applikáció Üzemeltetője pedig a konkrét álláslehetőségekről, és az álláslehetőségek elnyeréséhez (a munkaszerződés létrehozásához) szükséges felvételi elbeszélgetések helyéről, módjáról és időpontjáról a Felhasználó által megadott, aktuálisan érvényes elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött elektronikus levelekkel értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó feladata és felelőssége az, hogy az általa a regisztráció során megadott elektronikus levélcímhez tartozó elektronikus fiók fenntartásáról gondoskodjon, vagy amennyiben a Felhasználó elérhetőségei, adott esteben pedig az általa betölteni kívánt munkavisszonnyal kapcsolatos elvárásai módosulnak, úgy az adatmódosításokat az Applikációban átvezesse, és az általa aktuálisan megadott elérhetőségek működéséhez szükséges internet kapcsolatot és számítástechnikai eszközöket biztosítsa. A Felhasználó feladata és felelőssége az elektronikus levélcímére érkezett üzenetek nyomon követése, az Applikáció Üzemeltetője kifejezetten kizár minden felelősséget az abból eredő mulasztásokért, hogy a Felhasználó nem vette észre vagy nem megfelelő időben vette észre az elektronikus levélcímére érkezett üzeneteket.

 

VI. Szerzői jogi kikötések

Az Applikáció, annak külső megjelenési formája, felépítése, grafikai elemei, és az Applikáció működését lehetővé tevő összes szoftver (együttesen a továbbiakban: a Szellemi Alkotások) szerzői jogilag védett alkotásoknak minősülnek. A Szellemi Alkotásokhoz fűződő minden jog, így különösen a szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogok, a szabadalomhoz, know-how-hoz fűződő jogok jogosultja az Applikáció Üzemeltetője. Az Applikáció Üzemeltetője a Szellemi Alkotásokhoz fűződő ezen jogokat semmilyen formában és mértékben nem ruházza át a Felhasználóra, a Felhasználó az alább következő bekezdésben szereplő korlátozott felhasználási jogon kívül a Szellemi Alkotások kapcsán semmilyen jogot nem szerez. A Felhasználó részére az alább következő bekezdés szerint megadott korlátozott felhasználási jog nem biztosít a Felhasználónak további (az alább következő bekezdésben kifejezetten nem említett) jogcímet vagy vagyoni jogokat a Szellemi Alkotások vonatkozásában, és nem jelenti a Szellemi Alkotásokhoz kapcsolódó bármely, az alább következő bekezdésben kifejezetten említetteken kívüli más jog megszerzését. A szerzői jogok vagy a használati feltételek megsértése esetén az Applikáció Üzemeltetőjének a Felhasználóval szembeni közvetlen fellépés útján jogukban áll megvédeni a Szellemi Alkotásokkal kapcsolatos jogait, továbbá jogosult a Felhasználót az Applikáció használatából kizárni, a regisztrációját törölni.

A Felhasználók a sikeres és befejezett regisztrációval – minden további vagy külön jogcselekmény nélkül – a személyükre szóló, nem kizárólagos és át nem ruházható felhasználási jogot kapnak. A felhasználási jog célhoz kötött, kizárólag az Applikációnak az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő használatára jogosítja fel a Felhasználót. A felhasználási jog időben is korlátozott, kizárólag a regisztráció időtartamára vonatkozik, a regisztráció bármely okból és bármely időpontban történő megszűnésekor automatikusan, minden további vagy külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

 

VII. Az Üzletszabályzat megsértésének szankcionálása

Amennyiben bármely Felhasználó az Üzletszabályzat rendelkezéseit megszegi, az Applikáció Üzemeltetőjének egyoldalú (az adott jogsértés súlya alapján mérlegelt) döntése alapján az Applikáció Üzemeltetője az adott Felhasználót az Applikáció használatából a jövőre nézve kizárja, a Felhasználó regisztrációját törli. Az Applikáció Üzemeltetője ezek mellett fenntartja azt a jogát is, hogy a jogsértő Felhasználóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerződésszegésből eredő károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései szerint teljes kártérítést követeljen.

 

VIII. Az Applikáció Üzemeltetője által vállalt felelősség korlátozása

 1. Az Applikáció Üzemeltetőjének a Felhasználó felé vállalt felelőssége az alábbiakra korlátozott: 
 1. halál, testi sérülés vagy betegség esetén az ezzel okozott teljes kár megtérítése;
 2. dologi javakat ért közvetlen kár megtérítése összesen maximum 100.000,-Ft (százezer forint),;
 3. az Üzletszabályzat bármely egyéb rendelkezésének megszegésével okozott egyéb közvetlen kár megtérítése összesen maximum 50.000,- Ft (ötvenezer forint) értékig.
 1. Az Applikáció Üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal közvetett, következményi, különleges kárért, elmaradt haszonért, elmaradt munkabérért, elmaradt jövedelemért vagy munkabér, egyéb jövedelem kiesésből eredő károkért. Az Applikáció Üzemeltetője különösen, de nem kizárólagosan kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó a meglévő munkaviszonyát az Applikáció által felkínált új munkaviszony létesítésének reményében, az új munkaviszony létesítése előtt megszűnteti, és az új munkaviszony bármely okból mégsem jön létre, vagy létrejön ugyan, de utóbb bármely okból, bármely időpontban megszűnik.
 2. A fenti a)-b) pontokban szereplő felelősségkorlátozási kikötések nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyekben a kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés szerint a felelősség nem korlátozható.
 3. Az Applikáció Üzemeltetőjével szemben, szerződésszegése esetén csak a jelen Üzletszabályzatban meghatározott jogkövetkezmények érvényesíthetők, a Ptk. szerződésszegésből eredő károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései szerint. A Felhasználó kártérítési igényt az Applikáció Üzemeltetőjével szemben a kár bekövetkeztétől számított 18 (tizennyolc) hónapos jogvesztő határidőn belül jogosult érvényesíteni.
 4. A jelen Üzletszabályzatban meghatározott felelősségkorlátozó kikötéseket a Felhasználó az Applikáció segítségével folytatott együttműködés jellegére tekintettel fogadja el, különös tekintettel arra, hogy az Applikáció Üzemeltetője az Applikáció szolgáltatásai használata fejében a Felhasználótól díjat vagy egyéb módon kifizetést nem kér, és az Applikáció Üzemeltetője nem garantálja, hogy a Felhasználó által meghatározott igényeknek megfelelő álláslehetőséget a Felhasználónak biztosítani fog tudni.
 5. Az Applikáció Üzemeltetőjének, mint gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselői felelősségét – a törvény által lehetővé tett körben – az Applikáció Üzemeltetője kizárja az e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek (ideértve a Felhasználókat is) okozott károkért, az esetleges károsulttal szemben kizárólag a károkozó Applikáció Üzemeltetője, mint gazdasági társaság felel. A Felhasználó a regisztrációval és az Üzletszabályzat rendelkezései elfogadásával egyben kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy lemond azon jogáról, hogy az Applikáció Üzemeltetőjének vezető tisztségviselőjével szemben felelősségének megállapítása vagy marasztalása iránt bármilyen igényt érvényesítsen. Az Applikáció Üzemeltetője vezető tisztségviselője a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

IX. A Felhasználók részére biztosított Ösztönzőrendszer

IX.1. Az Ösztönzőrendszer jogi jellege

Az Ösztönzőrendszer jogi szempontból egy olyan pénzügyi juttatás, amit az Applikációra regisztrált, és annak szolgáltatásait az Üzletszabályzat feltételei szerint használó Felhasználók számára az Applikáció Üzemeltetője biztosít, és fizet ki, abban az esetben ha a Felhasználó az Applikáció Üzemeltetője által kiközvetített állást elfogadja és munkaviszonyt létesít, valamint a próbaidőt letölti,

Az Ösztönzőrendszer olyan jövőbeli, az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek bekövetkezésekor esedékessé váló, pénzbeli kifizetésre vonatkozó igény, aminek keretében a majdani kifizetési összegek az egyes Felhasználók virtuális számláján az Applikáció szolgáltatásainak használatával, az Üzletszabályzat szerint gyűjthetők. A saját virtuális számlájukon szereplő összegeket a Felhasználók bármikor megtekinthetik és ellenőrizhetik. A virtuális számlán szereplő összegek mindaddig várománynak (jövőbeli kifizetésre vonatkozó igénynek) tekinthetők, amíg azok kifizetése esedékessé válásának az Üzletszabályban rögzített összes feltételei nem teljesülnek. Amíg a virtuális számlán szereplő összegek váromány jellegűek, és ezeknek az összegeknek az Üzletszabályzatban rögzített kifizetési esedékességi feltételei nem álltak be, a virtuális számlán szereplő összegek kapcsán a Felhasználók semmilyen követelést vagy igényt az Applikáció Üzemeltetőjével szemben nem terjeszthetnek elő. A Felhasználóknak az Applikáció Üzemeltetőjével szemben kifizetési igényük csak és kizárólag az Üzletszabályzat szerint esedékessé vált kifizetésük kapcsán keletkezik.

IX.2. Az Ösztönzőrendszer pénzügyi és adózási jellege

Az Ösztönzőrendszer – a Felhasználók virtuális számláján szereplő aktuális összegek – mindaddig nem tekinthetők adózási szempontból jövedelemnek, amíg a kifizetés esedékessé válásának az Üzletszabályzatban rögzített feltételei nem állnak be, és – a kifizetés esedékessé válása után – az Applikáció Üzemeltetője ténylegesen ki nem fizeti (nem folyósítja) az esedékessé vált összegeket a Felhasználónak. A Felhasználók virtuális számláján szereplő összegek adózási szempontból attól az időponttól kezdődően tekinthetők a Felhasználó jövedelmének, amikor annak kifizetése esedékességének az Üzletszabályzatban rögzített feltételei beállása után az Adatbázis Üzemeltetője azokat ténylegesen folyósítja a Felhasználónak. A jövedelem keletkezésének időpontja a kifizetés időpontja.

A virtuális számlán nyilvántartott összegekből kizárólag az a rész tekinthető adózási szempontból a Felhasználó jövedelmének, amire nézve az Üzletszabályzat szerint a kifizetés esedékessé válása után az Adatbázis Üzemeltetője a kifizetést ténylegesen teljesíti.

Az Ösztönzőrendszernek azt a részét, amire nézve a kifizetés esedékessé válásának a feltételei az Üzletszabályzat alapján beálltak, és amely részt ennek alapján az Applikáció Üzemeltetője az érintett Felhasználó számára kifizet, az Applikáció Üzemeltetője a Felhasználó számára a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti személyi jellegű egyéb kifizetésként, „bónusz” jogcímen fizeti ki. A kifizetések kifejezetten nem értelmezhetők munkabérként, vagy vállalkozási, megbízási díj jellegű kifizetésként.

Az Ösztönzőrendszerben a Felhasználó virtuális számláján szereplő összegeket minden esetben nettó módon kell értelmezni, vagyis olyan összegként, amit a Felhasználó – az Üzletszabályzatban meghatározott esedékessé válási feltételek bekövetkezése esetén – ténylegesen és teljes összegben kézhez kap. Az Ösztönzőrendszernek azt a részét, amire nézve a kifizetés esedékessé válásának a feltételei az Üzletszabályzat alapján beálltak, és amely részt ennek alapján az Applikáció Üzemeltetője az érintett Felhasználó számára kifizet, az Applikáció Üzemeltetője szintén nettó módon fizeti ki a jogosult Felhasználó részére, vagyis a Felhasználó számlajóváírásként a virtuális számláján szereplő összegből esedékessé vált teljes összeget kézhez kapja.

IX.3. Az Ösztönzőrendszer alapján teljesített kifizetések utáni adózási kötelezettség bevallása, és az adó megfizetése

Az Ösztönzőrendszer keretében teljesített minden kifizetés után a kifizetés folyósítása időpontjában hatályos adózási jogszabályok szerint fizetendő adó és járulékfizetési kötelezettségeket az Applikáció Üzemeltetője az illetékes adóhatság felé maga jelenti le, vallja be, és fizeti meg, a törvényes határidőben.

A folyósított kifizetés a jogosult Felhasználó adóköteles jövedelmének minősül, amely jövedelem után az Applikáció Üzemeltetője, mint a jövedelem folyósítója, egyben, mint kifizetőhely a Felhasználó által megadott személyi adatok alapján bevallja, és megfizeti a kifizetés folyósítása időpontjában hatályos adózási jogszabályok szerint fizetendő adókat és járulékokat.

Az Applikáció Üzemeltetője ama Felhasználó számára, akinek az Ösztönzőrendszer alapján kifizetést teljesített, a kifizetés folyósításától számított 30 (harminc) naptári napon belül adóigazolást küld. Az adóigazolást az Applikáció Üzemeltetője minden egyes, az Ösztönzőrendszerből a Felhasználó részére teljesített kifizetés után megküldi (az előző mondatban szereplő határidőn belül), tehát amennyiben egy adott naptári évben több alkalommal kerül sor kifizetésre az Ösztönzőrendszer terhére, úgy minden egyes kifizetési alkalom után (az adott kifizetés összegére nézve) megküldi az adóigazolást az Applikáció Üzemeltetője az érintett Felhasználónak.

Az adóigazolás kiküldésére elektronikus úton, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímre történő kiküldéssel kerül sor. A Felhasználó felelőssége, hogy valós és működő elektronikus levélcímet adjon meg, amin keresztül az adóigazolást kézhez kaphatja. Az Applikáció Üzemeltetője csak arra vonatkozóan vállal felelősséget, hogy a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre az adóigazolást kiküldi; nem vállal azonban felelősséget azért, ha az adóigazolás vagy az azt tartalmazó elektronikus levél a Felhasználóhoz az internetszolgáltatás működésképtelensége, a Felhasználó számítógépének a hibája, vagy egyéb, az Applikáció Üzemeltetőjének ellenőrzési körén kívül eső ok miatt nem ér el.

Az Applikáció Üzemeltetője az adóigazolást .pdf file formátumban, az adóigazolásról szóló elektronikus levél csatolmányaként küldi meg a jogosult Felhasználó részére. A jogosult Felhasználó kötelezettsége és felelőssége az, hogy a csatolt .pdf file formátumú adóigazolást kinyomtassa, vagy azt elektronikusan archiválja, és megőrizze a személyi jövedelemadófizetési kötelezettség elévülési idején belül.

A jogosult Felhasználó a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában köteles az Ösztönzőrendszer keretében kapott kifizetéseket adóköteles egyéb jövedelemként feltüntetni, és az adóhatóság felé bevallani. A személyi jövedelemadóbevallás szabályszerű kitöltése, a személyi jövedelemadóbevallásban az Ösztönzőrendszerből kapott kifizetések feltüntetése, a regisztráció során megadott személyi adatok helyessége, és az adóbevallásnak a törvényes határidőben az adóhatóság részére történő megküldése kizárólag a kifizetésben részesült Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, ezzel kapcsolatosan az Applikáció Üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

IX.4. Az Ösztönzőrendszer felépítése és működése: a Felhasználók virtuális számláján történő egyenleg-jóváírások

Az Ösztönzőrendszer az Applikációra regisztrált és az Applikáció szolgáltatásai segítségével munkaviszonyt létesítő Felhasználókat kívánja – az Applikáció segítségével elérhető, kedvezőbb jövedelemmel, és/vagy egyéb módon kedvezőbb feltételekkel járó új állások elérhetővé tételén túlmenően – pénzbeli juttatások elérhetővé tétele segítségével is ösztönözni arra, hogy az Applikációt, annak feltételei szerint igénybe vegyék és használják. Ennek megfelelően az Ösztönzőrendszer segítségével azok a Felhasználók tudnak egyenleget jóváíratni a virtuális számlájukon, akik az Applikáció egyes – a jelen 4-es pontban meghatározott - funkcióit az Üzletszabályzatban rögzített módon használják.

Az Ösztönzőrendszer segítségével az Applikációra regisztrált Felhasználók az Applikációban megnevezett egyes, konkrét aktivitásukkal (cselekvésükkel) tudnak a virtuális számlájukon összegeket jóváíratni. Az egyes konkrét, megnevezett aktivitáshoz (felhasználói cselekményhez) konkrét összegű jóváírás kapcsolódik az Ösztönzőrendszerben az adott Felhasználóhoz tartozó virtuális számlán. A jóváíráshoz az adott cselekmény elvégzésén túlmenően egyéb feltétel teljesítése nem kapcsolódik, a jóváírás az adott cselekmény Felhasználó általi teljesítésével, automatikusan megtörténik. A jóváírás teljesítése az adott Felhasználóhoz tartozó virtuális számlán az Applikáció Üzemeltetőjének feladata és felelőssége.

Az Ösztönzőrendszerhez kapcsolódó virtuális számla az Applikációra regisztrált minden egyes Felhasználó esetében létrejön. A számla létrehozása minden egyes, az Applikációra az Üzletszabályzat feltételei szerint, szabályosan regisztrált Felhasználó esetében az Applikáció Üzemeltetőjének feladata és felelőssége. A számla létrehozásának előzetes feltétele, hogy a regisztrációkor a Felhasználó megadja az Applikáció Üzemeltetője számára mindazokat a valós adatokat, amiket az Applikáció Üzemeltetője az Ösztönzőrendszerből teljesített kifizetések után teljesítendő adó és járulékbevallási és fizetési, valamint adóigazolás-nyújtási kötelezettsége, és a kifizetés átutalásának teljesítése érdekében a Felhasználótól kér.

A számla azért tekintendő virtuálisnak, mert konkrét pénzforgalmi számla létrehozása és vezetése nem történik meg, az Ösztönzőrendszerben jóváírt, az adott Felhasználóhoz kapcsolódó összegeket az Applikáció Üzemeltetője az Applikációt működtető szoftver rendszerben, elektronikus módon tartja nyilván. A számla tehát semmilyen módon nem tekinthető pénzforgalmi számlának. Az Applikáció Üzemeltetője pénzintézeti tevékenységet (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatások vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtása) nem folytat.

Az Ösztönzőrendszerhez kapcsolódó virtuális számlán szereplő összegek jóváírására a következő időpontokban, a Felhasználók alábbi tevékenysége szabályszerű (az Üzletszabályzat feltételeinek megfelelő) befejezését követően kerül sor:

 • az első összeg jóváírására akkor, amikor a Felhasználó a részletes regisztráció minden egyes lépését (Facebook regisztráció, regisztrációs kérdőív mezőcsoportjainak kitöltése, valós mobil szám és e-mail cím megadása, Messenger üzenet elküldése) teljesíti;.
 • a második jóváírásra akkor, amikor az Applikáció által ajánlott munkalehetőség kapcsán az előre megszervezett felvételi elbeszélgetési (állásinterjú) időpontra a Felhasználó a megadott helyen megjelenik, az állásinterjún részt vesz;
 • a harmadik jóváírásra akkor, amikor a Felhasználó a létrejött új munkaviszony során az első munkában töltött munkanapot befejezi;
 • a negyedik jóváírásra pedig akkor, amikor a Felhasználó a létrejött új munkaviszony próbaidejét sikeresen kitölti.

Az alábbi táblázat foglalja össze a Felhasználók által a jóváírásokhoz kapcsolódóan teljesítendő cselekményeket, és az eme cselekmények után kapott jóváírások nettó összegét.

Folyamat

Felhasználói aktivitás
(minden egyes alábbi tevékenység teljesítése után)

Jóváírás, nettó összeg (Ft)

Regisztráció

 1. Vezeték és keresztnév megadása
 2. Nem
 3. Mobil szám megadása
 4. Iskolai végzettség megadása
 5. E-mail megadása
 6. Születési dátum megadása
 7. Lakhely megadása 
 8. Jelenlegi munkakör megadása
 9. Jelenlegi munkáltatójának megadása
 10. Jelenlegi munkahelyének települése
 11. Jelenlegi keresete
 12. Érdekelt szakmák
 13. Fizetési igénye
 14. Maximum utazási idő a munkahelyre
 15. Facebook regisztráció
 16. Messenger üzenet
 17. Profilkép feltöltése
 18. Önéletrajz feltöltése
 19. Végzettség feltöltése a bejelölt munkakörhöz
 20. Kompetencia teszt kitöltése

 14.000 Ft   

Megkeresés/ visszajelzés konkrét állásra

Nincs

-     

Interjú (k)

Minden felvételi lépésért azonos összeg jár.

 3000 Ft   

Munkába állás

Az első munkában töltött napért jár.

 10.000 Ft   

Próbaidő lejárata

3 hónapos munkaviszony esetén jár.

23.000 Ft   

Az Ösztönzőrendszer kapcsán megkötés, hogy egy adott Felhasználó – a jóváírások feltételeként előírt cselekmények tényleges teljesítésének mennyiségétől függetlenül – a saját virtuális számláján legfeljebb összesen nettó 50.000,- forint (ötvenezer forint) összeget gyűjthet össze, és az érintett Felhasználó részére legfeljebb összesen nettó 50.000,- forint (ötvenezer forint) összeg kifizetése válhat esedékessé. Ez a kifizetési limit akkor is érvényes, amennyiben egy adott Felhasználó egymást követően több munkaviszonyt létesít az Applikáció segítségével (és az újabb munkaviszonyok létesítése kapcsán, a virtuális számlán történő jóváírások feltételeként előírt cselekményeket teljesíti). Amennyiben a virtuális számlán szereplő össze eléri az 50.000,- (ötvenezer) forintot, az Applikáció Üzemeltetője a Felhasználó által teljesített, a jóváírások feltételekén előírt cselekmények mennyiségétől függetlenül további jóváírásokat a virtuális számlán nem biztosít (akkor sem, amikor az esedékessé válás után az Applikáció Üzemeltetője az érintett Felhasználónak a számlán szereplő összeg egy részét kifizeti, és a kifizetett összeggel a számlán szereplő egyenleget csökkenti).

IX.5. A Felhasználók virtuális számláin összegyűlt egyenleg kifizetésének esedékessé válása

A Felhasználók virtuális számláin összegyűlt egyenlegek kifizetése az alábbi két időpontban válik esedékessé:

 1. Amikor a Felhasználó kizárólag az Applikáció Üzemeltetője által a Felhasználó részére közvetített állás esetében a létrejött új munkaviszony során az első munkában töltött munkanapot befejezi és azt a munkáltató írásban visszaigazolja. Ebben az időpontban a Felhasználó virtuális számláján az eddig az időpontig összegyűlt egyenleg, de legfeljebb nettó 25.000,- forint (huszonötezer forint) kifizetése válik esedékessé.
 2. Amikor a Felhasználó kizárólag az Applikáció Üzemeltetője által a Felhasználó részére kiközvetített állás esetében a létrejött új munkaviszony próbaidejét sikeresen kitölti. Ebben az időpontban a Felhasználó virtuális számláján a korábbi kifizetés óta jóváírt teljes összeg, de legfeljebb nettó 25.000,- forint (huszonötezer forint) kifizetése válik esedékessé.

Az Applikáció Üzemeltetője csak olyan munkaviszonyok után teljesít kifizetéseket a Felhasználónak, amely munkaviszony a munkáltató, és az Applikáció Üzemeltetője, mint munkaerő-közvetítő közötti jogviszonyhoz kapcsolódóan jött létre és annak a létrejöttét a munkáltató írásban visszaigazolta. Amennyiben a Felhasználó ugyan az Applikáció segítségével kerül kapcsolatba a munkáltatóval, de a Felhasználó és a munkáltató közötti munkaviszony nem a munkáltató, és az Applikáció Üzemeltetője, mint munkaerő-közvetítő közötti jogviszonyhoz kapcsolódóan jön létre (vagyis ha a munkáltató a munkaviszony létrehozása utáni munkaerő-közvetítési díjat nem fizet az Applikáció Üzemeltetőjének), úgy az Applikáció Üzemeltetője az ilyen módon létrejött munkaviszonyok után kifizetéseket az Ösztönzőrendszerből nem teljesít, az ilyen módon létrejött munkaviszonyok után kifizetések nem válnak esedékessé az Ösztönzőrendszer terhére.

Az Ösztönzőrendszer keretében folyósított kifizetések a kifizetés időpontjában válnak a Felhasználó adóköteles jövedelmévé. Az Applikáció Üzemeltetője az Ösztönzőrendszer keretében folyósított kifizetések esedékessé válásával kötelezettséget vállal arra, hogy:

 1. az esedékessé vált összegeket a Felhasználó részére az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint kifizeti;
 2. az esedékessé vált összegek után a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályok szerinti adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz, a kifizetést az illetékes adóhatóságnak bevallja.

Az Applikáció Üzemeltetője a kifizetett összegekkel a virtuális számlán szereplő egyenleget csökkenti. Úgyszintén csökkenti az Applikáció Üzemeltetője  a virtuális számlán szereplő egyenleget azokkal az összegekkel, amik az alábbi 6. pont rendelkezései alapján (esedékessé válásuktól függetlenül) nem kifizethetők.

IX.6. A Felhasználók virtuális számláin összegyűlt egyenleg kifizetésének szabályai

A Felhasználók a regisztrációjuk során kötelesek megadni azt a bankszámlaszámot, amire az Ösztönzőrendszer keretében folyósított kifizetések átutalását azok esedékessé válása után kérik. Az Applikáció Üzemeltetője kizárólag bankátutalás útján fizeti ki az esedékessé vált összegeket, más kifizetési mód nem igényelhető. A megadott bankszámlákkal kapcsolatos elvárások a következők:

 1. azt magyarországi székhellyel rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézetnek kell vezetnie;
 2. magyar forint (HUF) bankszámlának kell lennie;
 3. a számlának a Felhasználó saját nevére kell szólnia (számlatulajdonosnak a Felhasználónak kell lennie).

Az Applikáció Üzemeltetője csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő bankszámlára történő átutalásra vállal kötelezettséget. Kizárólag a Felhasználó a felelős azért, hogy a fenti követelményeknek mindenben megfelelő bankszámlát nevezzen meg. A bankszámlaszerződés létrehozásával kapcsolatos összes feladatot, a számla létrehozásával, vezetésével és megszűntetésével kapcsolatos minden költséget a Felhasználó visel, akkor is, ha a bankszámlát kifejezetten azért hozza létre, hogy az Ösztönzőrendszer keretében esedékessé vált kifizetéseket kézhez kaphassa.

Amennyiben Felhasználó által megnevezett bankszámla az előzőekben felsorolt követelmények bármelyikének nem felel meg az Ösztönzőrendszerben jóváírt adott kifizetés esedékessé válásának időpontjában, úgy az Applikáció Üzemeltetője az Ösztönzőrendszerben jóváírt, esedékessé vált adott kifizetés esedékessé válásától függetlenül az esedékessé vált kifizetési kötelezettségét nem teljesíti, az alól végleges jelleggel szabadul (akkor is, ha a kifizetés esedékessé válását követően a Felhasználó a fenti követelményeknek megfelelő bankszámlát létrehozza). A Felek ezt az esetet úgy tekintik, mintha a kifizetés nem vált volna esedékessé, ugyanakkor az Applikáció Üzemeltetője jogosult arra, hogy a ki nem fizethető összeget az érintett Felhasználó virtuális számlájáról törölje. Értelemszerűen ez esetben az Applikáció Üzemeltetője a kifizetés utáni adóbevallási, adó és járulékfizetési kötelezettségének sem tesz eleget, mivel a kifizetésre nem került sor, így adóköteles jövedelem sem keletkezett.

Az Applikáció Üzemeltetője az Ösztönzőrendszerben esedékessé vált kifizethető kifizetéseket levonások nélkül utalja át a Felhasználónak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő bankszámlájára. Az átutalás határideje az esedékessé válástól számított 15 (tizenöt) banki nap. Az Applikáció Üzemeltetője csak azért vállal felelősséget, hogy az esedékessé vált összegek átutalásáról a saját számlavezető pénzintézeténél intézkedik. Az Applikáció Üzemeltetője nem vállal felelősséget az átutalt összegnek a Felhasználó bankszámláján történő jóváírásáért.

Az Applikáció Üzemeltetője az átutalás kapcsán esedékessé vált bankköltséget és tranzakciós illetéket viseli. Az ezt követően felmerült összes költséget – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználó bankszámlájának számlavezetési költségeit, a készpénzfelvétel költségeit, a Felhasználó bankszámláján jóváírt összegnek a továbbutalása vagy készpénzben történő felvétele kapcsán esedékessé vált díjakat és tranzakciós illetékeket – a Felhasználó viseli.

 

Adatvédelmi tájékoztató a DatAdat HR Kft. (az Applikáció üzemeltetője), mint adatkezelő által a www.keresstobbet.hu Applikáció Felhasználói által megadott adatok kezeléséről

A jelen Adatvédelmi tájékoztató nyújt tájékoztatást arról, hogy az Applikáció Üzemeltetője, mint adatkezelő a Felhasználók milyen adatait, milyen célból kezeli és tárolja.

 1. az adatkezelés célja,

A keresstobbet.hu internetes alkalmazás szolgáltatásainak nyújtása. A keresstobbet.hu internetes oldal szolgáltatásának a lényege az, hogy az oldalon regisztrált felhasználók számára segítséget nyújt új, az általuk megadott preferenciáknak megfelelő munkaviszony létesítéséhez (munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújt).

Az előzőek szerinti adatkezelési cél elérése érdekében az adatkezelő a keresstobbet.hu oldalra regisztráltakkal kapcsolatos, munkavállalással kapcsolatos attitűdökre, érdeklődési területekre vonatkozó következtetéseket von le (amelyek automatikusan kerülnek meghatározásra a jelentkező Facebookon elérhető publikus adatai alapján, úgy, hogy a Facebookról szerzett adatok nem kerülnek tárolásra, az attitűd és érdeklődési kör adatok meghatározása után megfosztásra kerülnek személyes adat jellegüktől). Eme következtetések alapján közösségi médián keresztül folytatott tájékoztatások és marketing kampányok keretében célzott megkeresésekkel, értesítésekkel hírlevelekkel és egyéb tájékoztatásokkal keresheti meg.

Az adatkezelő továbbá a keresstobbet.hu oldalra regisztrált felhasználókat direkt marketing üzenetekkel (e-mail, üzenetküldő szolgáltatások, telefon használatával) keresheti meg, akár a saját szolgáltatásait ajánlva, akár szerződött partnerei szolgáltatásait ajánlva.

Az előzőek szerinti adatkezelési cél elérése érdekében az adatkezelő a keresstobbet.hu oldalra regisztráltakkal kapcsolatos, fogyasztási szokásokra, érdeklődési területekre vonatkozó következtetéseket von le (amelyek automatikusan kerülnek meghatározása a jelentkező Facebookon elérhető publikus adatai alapján, úgy, hogy a Facebookról szerzett adatok nem kerülnek tárolásra, az attitűd és érdeklődési kör adatok meghatározása után megfosztásra kerülnek személyes adat jellegüktől)

 1. az adatkezelés jogalapja,

Az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintett által adott hozzájárulás. A kerestobbet.hu oldalra regisztrálók a regisztrációs folyamat során kifejezett és külön hozzájárulást adnak az általuk megadott személyes adatok kezeléséhez, ez a sikeres regisztráció előfeltétele.

c) az érintettek köre,

Az oldalon regisztráló Felhasználók, akik a keresstobbet.hu szolgáltatásait igénybe kívánják venni. A csatlakozás, regisztráció önkéntes, és a regisztrált felhasználók saját döntésén alapul.

Az oldalra felhasználóként regisztrálhat bármely magyar állampolgár, aki teljes mértékben cselekvőképes, és a munkaviszony létesítéséhez szükséges alsó korhatárt betöltötte. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik magyar állampolgársággal, úgy Magyarországon történő érvényes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie.

d) az érintettekre (a Felhasználókra) vonatkozóan az alkalmazás által kezelt adatok teljes köre

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • facebook appscopeid
 • lakóhely (város)
 • telefonszám
 • születési dátum
 • nem (gender)
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • munkáltató neve (ha van)
 • jelenlegi keresete
 • munkaköre
 • jövőben betölteni kívánt munkakörei
 • bérigénye
 • mennyit hajlandó utazni
 • facebook profil képe

e) az adatok forrása,

A keresstobbet.hu oldalon regisztrált Felhasználók által megadott (a regisztrációkor kitöltött) adatok.

f) az adatok kezelésének időtartama,

A Felhasználót a keresstobbet.hu oldal akkor tekinti aktív felhasználónak, ha a keresstobbet.hu oldalra – a regisztrációtól megadott felhasználóneve, és jelszava használatával – belép, és az oldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben egy Felhasználó az oldalra az utolsó belépéstől számított 2 (kettő) naptári évig nem lép be, az oldal az adott Felhasználót inaktívnak tekinti. Az inaktív Felhasználók összes adatát a rendszer automatikusan törli, tehát az adatok kezelésének időtartama az oldalra történt utolsó belépéstől számított 2 (kettő) naptári év. Ennek eltelte után ugyanazon természetes személy csak újabb regisztráció után léphet be az oldalra.

g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,

Harmadik országba történő adattovábbításra nem fog sor kerülni. Az alkalmazás kizárólag magyarországi székhelyű, az adatkezelővel munkaerő-közvetítési szerződéssel rendelkező munkáltatók részére fogja az egyes Felhasználók adatait továbbítani, nevezetesen azon konkrét Felhasználók adatait, akik az adott Felhasználó által megjelölt preferenciáknak megfelelő munkalehetőségeket kínálnak, és vállalják, hogy az alkalmazás által szervezett felvételi elbeszélgetésen részt vesznek az adott munkáltatónál. A Felhasználókról a munkáltatók részére továbbított adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, nem (gender), születési dátum, legmagasabb iskolai végzettség, jövőben betölteni kívánt munkakör, bérigény, facebook profil kép.

h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,

Az adatkezelő: DatAdat HR Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Számadó utca 15. mfszt 3.), Cégjegyzékszám: 01-09-304092 Adószám: 26141437-2-41. Adatfeldolgozó alkalmazására nem kerül sor.

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Elektronikus, zárt, kizárólag a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek által hozzáférhető, a rendszerbe történő minden belépés naplózott, és minden belépő személye azonosítható (a belépés csak adott személyhez rendelt felhasználónévvel, és jelszóval lehetséges).

j) jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett Felhasználó – írásban, az adatkezelőnek küldött elektronikus levélben - kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását (ez esetben a Felhasználó az Applikáció szolgáltatásait a továbbiakban nem veheti igénybe).

Az érintett Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, ennél többszöri tájékoztatás-kérés esetén az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Amennyiben egy Felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelés során jogait az adatkezelő megsértette, bírósághoz fordulhat.