*

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a DatAdat HR Kft. (az Applikáció üzemeltetője), mint adatkezelő által a www.keresstobbet.hu Applikáció Felhasználói által megadott adatok kezeléséről

A jelen Adatvédelmi tájékoztató nyújt tájékoztatást arról, hogy az Applikáció Üzemeltetője, mint adatkezelő a Felhasználók milyen adatait, milyen célból kezeli és tárolja.

a) az adatkezelés célja,

A keresstobbet.hu internetes alkalmazás szolgáltatásainak nyújtása. A keresstobbet.hu internetes oldal szolgáltatásának a lényege az, hogy az oldalon regisztrált felhasználók számára segítséget nyújt új, az általuk megadott preferenciáknak megfelelő munkaviszony létesítéséhez (munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújt).

Az előzőek szerinti adatkezelési cél elérése érdekében az adatkezelő a keresstobbet.hu oldalra regisztráltakkal kapcsolatos, munkavállalással kapcsolatos attitűdökre, érdeklődési területekre vonatkozó következtetéseket von le (amelyek automatikusan kerülnek meghatározásra a jelentkező Facebookon elérhető publikus adatai alapján, úgy, hogy a Facebookról szerzett adatok nem kerülnek tárolásra, az attitűd és érdeklődési kör adatok meghatározása után megfosztásra kerülnek személyes adat jellegüktől). Eme következtetések alapján közösségi médián keresztül folytatott tájékoztatások és marketing kampányok keretében célzott megkeresésekkel, értesítésekkel, hírlevelekkel és egyéb tájékoztatásokkal keresheti meg.

Az adatkezelő továbbá a keresstobbet.hu oldalra regisztrált felhasználókat direkt marketing üzenetekkel (e-mail, üzenetküldő szolgáltatások, telefon használatával) keresheti meg, akár a saját szolgáltatásait ajánlva, akár szerződött partnerei szolgáltatásait ajánlva.

Az előzőek szerinti adatkezelési cél elérése érdekében az adatkezelő a keresstobbet.hu oldalra regisztráltakkal kapcsolatos, fogyasztási szokásokra, érdeklődési területekre vonatkozó következtetéseket von le (amelyek automatikusan kerülnek meghatározása a jelentkező Facebookon elérhető publikus adatai alapján, úgy, hogy a Facebookról szerzett adatok nem kerülnek tárolásra, az attitűd és érdeklődési kör adatok meghatározása után megfosztásra kerülnek személyes adat jellegüktől)

b) az adatkezelés jogalapja,

Az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintett által adott hozzájárulás. A kerestobbet.hu oldalra regisztrálók a regisztrációs folyamat során kifejezett és külön hozzájárulást adnak az általuk megadott személyes adatok kezeléséhez, ez a sikeres regisztráció előfeltétele.

c) az érintettek köre,

Az oldalon regisztráló Felhasználók, akik a keresstobbet.hu szolgáltatásait igénybe kívánják venni. A csatlakozás, regisztráció önkéntes, és a regisztrált felhasználók saját döntésén alapul.

Az oldalra felhasználóként regisztrálhat bármely magyar állampolgár, aki teljes mértékben cselekvőképes, és a munkaviszony létesítéséhez szükséges alsó korhatárt betöltötte. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik magyar állampolgársággal, úgy Magyarországon történő érvényes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie.

d) az érintettekre (a Felhasználókra) vonatkozóan az alkalmazás által kezelt adatok teljes köre

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • facebook appscopeid
 • lakóhely (város)
 • telefonszám
 • születési dátum
 • nem (gender)
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • munkáltató neve (ha van)
 • jelenlegi keresete
 • munkaköre
 • jövőben betölteni kívánt munkakörei
 • bérigénye
 • mennyit hajlandó utazni
 • facebook profil képe

e) az adatok forrása,

A keresstobbet.hu oldalon regisztrált Felhasználók által megadott (a regisztrációkor kitöltött) adatok.

f) az adatok kezelésének időtartama,

A Felhasználót a keresstobbet.hu oldal akkor tekinti aktív felhasználónak, ha a keresstobbet.hu oldalra – a regisztrációtól megadott felhasználóneve, és jelszava használatával – belép, és az oldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben egy Felhasználó az oldalra az utolsó belépéstől számított 2 (kettő) naptári évig nem lép be, az oldal az adott Felhasználót inaktívnak tekinti. Az inaktív Felhasználók összes adatát a rendszer automatikusan törli, tehát az adatok kezelésének időtartama az oldalra történt utolsó belépéstől számított 2 (kettő) naptári év. Ennek eltelte után ugyanazon természetes személy csak újabb regisztráció után léphet be az oldalra.

g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,

Harmadik országba történő adattovábbításra nem fog sor kerülni. Az alkalmazás kizárólag magyarországi székhelyű, az adatkezelővel munkaerő-közvetítési szerződéssel rendelkező munkáltatók részére fogja az egyes Felhasználók adatait továbbítani, nevezetesen azon konkrét Felhasználók adatait, akik az adott Felhasználó által megjelölt preferenciáknak megfelelő munkalehetőségeket kínálnak, és vállalják, hogy az alkalmazás által szervezett felvételi elbeszélgetésen részt vesznek az adott munkáltatónál. A Felhasználókról a munkáltatók részére továbbított adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, nem (gender), születési dátum, legmagasabb iskolai végzettség, jövőben betölteni kívánt munkakör, bérigény, facebook profil kép.

h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,

Az adatkezelő: DatAdat HR Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Számadó utca 15. mfszt 3.), Cégjegyzékszám: 01-09-304092, Adószám: 26141437-2-41, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135382/2017. Adatfeldolgozó alkalmazására nem kerül sor.

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Elektronikus, zárt, kizárólag a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személyek által hozzáférhető, a rendszerbe történő minden belépés naplózott, és minden belépő személye azonosítható (a belépés csak adott személyhez rendelt felhasználónévvel, és jelszóval lehetséges).

j) jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett Felhasználó – írásban, az adatkezelőnek küldött elektronikus levélben - kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását (ez esetben a Felhasználó az Applikáció szolgáltatásait a továbbiakban nem veheti igénybe).

Az érintett Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, ennél többszöri tájékoztatás-kérés esetén az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Amennyiben egy Felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelés során jogait az adatkezelő megsértette, bírósághoz fordulhat.